صنایع فولاد

 

  • بازرسی قبل از حمل تجهیزات و مواد اولیه

  • کنترل کیفی و کمی تجهیزات و ماشینآلات

  • بازرسی تجهیزات مشعل کورههای خط تولید