صنعت خودروسازی

 

  • بازرسی کالای وارداتی: نظارت و صحه گذاری بر اقلام ورودی مندرج در BOM

  • بازرسی حین فرآیند: نظارت بر فرآیند تولید، ریـشه یابی علل بروز عیب

  • صحه گذاری محصول نهایی بر اساس استانداردها

  • ارائه مشاوره و شناسایی مشکلات و عوارض موجود در فرآیند تولید

  • تأیید نوع خودروهای وارداتی: با هدف نظارت بر کیفیت خودروهای وارداتی

  • کمی کردن کیفیت محصولات تولیدی از طریق ارزیابی دوره ای محصـول آمـاده به تحویل با بهـره گیری از مدل SQFE و نیز مشخص نمودن سیر حرکت کیفی محصول نهایی

  • آپدیت فرآیند: کمی کردن کیفیت فرآیند تولید تأمین کنندگان با بهره گیری از استانداردهای SOGEDOCفرانسه