بازرسی کالا

  • بازرسی کمی و کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی جهت حصول اطمینان از مطابقت کالا و تجهیزات خریداری شده بامشخصات فنی سفارش داده شده

  • نظارت بر انجام آزمایشات کیفی مطابق با استانداردهای بین المللی

  • انجام بازرسی های حین ساخت ، قبل از حمل ، نظارت بر بارگیری و صدور گواهینامه بین المللی بازرسی

  • نظارت بر نمونهگیری و انجام آزمون

  • تعیین خسارت وارده بر کالاهای وارداتی

  • تعیین ارزش واقعی پیش فاکتورهای اخذ شده جهت بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی

  • ارائه خدمات مشاوره جهت صادرات و واردات انواع کالا