خدمات بهداشت و محیط زیست

 

  • مدیریت محیط زیست
  • مدیریت پسماند
  • مدلسازی مدلسازی مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 
  • مطالعات EIA(Environment Impact Assessment)      
  • پیاده سازی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
  • مشاوره بهداشت روان محیط کار
  • مشاوره انجام معاینات دوره ای
  • اندازه گیری مخاطرات شیمیایی محیط کار
  • اندازه گیری مخاطرات فیزیکی محیط کار
  • انجام مطالعات ارگونومی