استقرار سیستم های مدیریت HSE

 

  • استقرار،مشاوره اخذ گواهینامه ونگهداشت سیستم مدیریت (HSE  HSE-MS: OGP1994)
  • استقرار، مشاوره اخذ گواهینامه و نگهداشت سیستم مدیریت محیط زیست (ISO 14001:2015)
  • استقرار، مشاوره اخذ گواهینامه و نگهداشت  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (OHSAS 18001:2007)
  • استقرار، مشاوره اخذ گواهینامه و نگهداشت  نظام آراستگی محیط کار ۵S
  • مشاوره در تهیه مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران